برنامه-نویسی SCRATCH

برنامه-نویسی SCRATCH

0
رایگان!

رایانه کار ICDL درجه1

رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.رایانه کار درجه 2 ICDL کسی است که از عهده توانایی شناخت مفاهیم بنیادین IT ، بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها ، کار با اطلاعات و ارتباطات برآید.

3
750,000 تومان